Suradnja pri sudskim postupcima

Detektiv Mreža pruža integralnu logističku potporu te posreduje pri sudskim postupcima tako da:

  • provodi istrage u svrhu obrane fizičkih osoba nad kojima se vodi istražni ili kazneni postupak
  • pronalazi osobe koji su stranci potrebni za ostvarivanje prava ili povlastica pred sudbenim ili drugim državnim tijelima
  • pronalazi dokaze u imovinsko pravnim, brakorazvodnim ili drugim sudskim postupcima
  • provodi hitnu provjeru Vama potrebitih činjenica ukoliko vodite postupak pred sudom ili drugim tijelom državne uprave , zastupate osobu u postupku pred sudom ili pregovarate